صداقت

صداقت یکی از مهمترین ارزش‌های سازمانی ماست و همچنین یکی از مهمترین اصولی است که در تولید محتوا باید رعایت گردد. دکوول به عنوان پلتفرم جامع گردشگری بر آن است تا با رعایت اصول تولید محتوا و همچنین تلاش بر حفظ بی‌طرفی و به دور از هرگونه قضاوت با صداقت تمام بهترین و کاربردی‌ترین محتوای ممکن را برای کاربران خود تهیه و منتشر کند.